Polityka prywatności

Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jak również ich rzetelne oraz przejrzyste przetwarzanie zgodnie z prawem, informujemy w jaki sposób je przetwarzamy (w tym pliki "cookies") oraz jakie przysługują Ci prawa.

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest ASCO Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-149) przy ul. Balickiej 100, NIP: 6770079561, REGON: 350670956, KRS: 360638.

2. W jaki sposób się z Nim skontaktować?

Możesz się z nami zawsze skontaktować poprzez:

- adres e-mail: biuro@asco.com.pl

- numer telefonu: (12) 626-50-10

- dane adresowe wskazane w pkt 1

- formularz kontaktowy na stronie internetowej asco.com.pl.

3. Skąd mamy Twoje dane i dlaczego prosimy o ich podanie?

Wszelkie dane jakimi dysponujemy na Twój temat (w tym dane zapisane w plikach cookies), pochodzą z:

- zapytań wysyłanych poprzez formularz kontaktowy,

- wysyłanych formularzy zamówień,

- wysyłanych do Nas CV,

- zapisu do Newslettera,

- informacji podanych do zawarcia z Nami Umowy oraz związanej z nią obsługą techniczną.

- Twojej aktywności na naszej stronie internetowej.

Podanie przez Ciebie wymaganych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji celów. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych na podstawie umowy o pracę, podanie danych osobowych wskazanych w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy jest wymogiem prawnym i bez jego realizacji prowadzenie rekrutacji nie byłoby możliwe.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach i na następujących podstawach prawnych:

1) Niezbędnych do realizowania zawartej umowy oraz podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną,

 • obsługi zgłoszeń dokonanych poprzez formularz kontaktowy oraz formularze zamówień, dotyczących świadczonych usług,

 • świadczenia pomocy technicznej poprzez autoryzowany dostęp (wszelkie zmiany wykonywane są na podstawie telefonicznego lub elektronicznego zgłoszenia z udzieleniem zgody na dostęp zdalny),

 • bieżącej komunikacji w kwestii świadczonych usług,

 • prowadzenia rekrutacji dzięki wysłanym przez Ciebie dokumentom (CV, list motywacyjny) – w przypadku umów cywilnoprawnych.

2) Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:

 • zapis do Newslettera i wysyłka informacji promujących działalność i usługi Administratora,

 • zapisywanie danych plików cookies i ich wykorzystywanie na zasadach określonych w Polityce plików „cookies”,

 • polepszanie jakości świadczonych usług oraz rozwój oprogramowania na podstawie informacji o sposobie korzystania z oprogramowania dystrybuowanego przez administratora,

 • przekazywanie anonimowych informacji o zapytaniach Klientów o produkt oferowany przez partnera handlowego, który wyrazi zainteresowanie otrzymywaniem takich informacji.

3) Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:

 • windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych, a także ochrona przed roszczeniami (w takim przypadku prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ochrona interesu spółki związana z dochodzeniem należności od kontrahentów i ochrona przed takimi roszczeniami),

 • marketing bezpośredni produktów własnych oraz produktów partnerów handlowych, które znajdują się w ofercie sprzedaży administratora (w takim przypadku prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing działalności administratora),

 • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych (w takim przypadku prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość rozwoju działalności gospodarczej administratora w oparciu o dane historyczne),

 • prowadzenie korespondencji (w takim przypadku prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

4) W celach księgowych, podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w związku z ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym oraz ustawą o podatku VAT).

5) W celu prowadzenia rekrutacji dzięki wysłanym przez Ciebie dokumentom (CV, list motywacyjny) w celu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w szczególności art. 22[1] § 1 kodeksu pracy. Przekazanie danych osobowych wykraczających poza katalog danych z przywołanego przepisu będzie równoznaczny z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie.

5. Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane są przekazywane do:

- naszych partnerów handlowych, jedynie na potrzeby realizacji zamówień dokonanych przez Ciebie poprzez formularze zamówień/kontaktowe lub wynikające z prowadzonej współpracy, - zewnętrznego biura rachunkowego na podstawie zawartych umów powierzenia,

- zewnętrznego biura rachunkowego na podstawie zawartych umów powierzenia,

- zewnętrznych hostingodawców na podstawie zawartych umów powierzenia [home.pl, NIP: 8522103252; 3S Fibertech Sp. z o.o., NIP: 6751415124, 3S Data Center S.A. NIP: 9542704989],

- podmiotów świadczących usługi marketingowe, statystyczne i analityczne, na zasadach określonych w Polityce plików „cookies”.

Twoje dane możemy również przekazywać organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury lub innego uprawnionego organu na potrzeby wszczętego postępowania, z uwzględnieniem wymogów art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych przepisów krajowych regulujących zasady prowadzenia postępowania.

6. Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Cofnięcie zgody

Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez formularz kontaktowy lub podany adres e-mail.

Sprostowania danych

Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez formularz kontaktowy lub podany adres e-mail.

Wniesienie sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będziemy mieli innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych. Sprzeciw względem przetwarzania danych w celach marketingowych jest zawsze uwzględniany.

Usunięcie danych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym"

Masz prawo żądać od nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń lub gdy obowiązek przetwarzania wynika z przepisów prawa.

Ograniczone przetwarzanie

Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania.

Możesz tego dokonać poprzez formularz kontaktowy lub podany adres e-mail.

Dostęp do danych

Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania.

Przenoszenie danych

Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część (lub całość) ma zostać przez nas przekazana, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wniesienia skargi

W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w naszym systemie - do czasu otrzymania prośby o jego usunięcie lub jego usunięcia przez administratora na zasadach określonych w umowie, o ile fakt ten nie będzie kolidował z obowiązującymi przepisami prawa.

W zakresie danych przetwarzanych do celów rekrutacji, będą one przetwarzane aż do zakończenia prowadzonej rekrutacji.

Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji będą przetwarzane aż do zakończenia realizacji zapytania, a następnie w celach statystycznych i archiwizacyjnych, w tym w celu ochrony przed roszczeniami przed okres nieprzekraczający okresu przedawnienia roszczeń.

Gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych, będą one przetwarzane do momentu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia przez Ciebie.

8. Czy przesyłamy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane mogą być wysłane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów bezpiecznych (tj. do takich w stosunku do których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, adekwatnego do poziomu obowiązującego w Unii Europejskiej), jedynie w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.

W innych przypadkach, przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na zasadach określonych w rozdziale V RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla Twoich praw i wolności w postaci zobowiązania podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tj. decyzja nr 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. oraz decyzja nr 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. w przypadku gdy odbiorca danych jest odrębnym administratorem lub decyzja nr 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w przypadku gdy odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu). Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex.

Wymienione powyżej standardowe klauzule umowne stosowane będą tylko do umów zawartych przed 27 września 2021 r. Do umów zawartych po tej dacie zastosowanie będą miały nowe standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. Docelowo wszystkie nasze umowy z kontrahentami zawarte przed 27 września 2021 r. zostaną zmienione najpóźniej do dnia 27 grudnia 2022 r. poprzez zobowiązanie podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień nowych standardowych klauzul umownych, o których mowa w tym akapicie.

Polityka plików "cookies"

1. Czym są pliki "cookies"?

W trakcie świadczenia usług stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki "cookies".

Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki "cookies" zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu i najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Na jakiej podstawie są przetwarzane?

Pliki "cookies" przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W ramach świadczonych usług prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików "cookies" poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików "cookies" następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików "cookies" lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami "cookies".

3. Jakie pliki "cookies" są przez nas wykorzystywane i za co właściwie odpowiadają?

Pliki "cookies" możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików "cookies", rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki "cookies". Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,

 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone,

 • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. "cookies" reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików "cookies":

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,

 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami "cookies", wyodrębniamy:

 • pliki "cookies" własne — pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

 • pliki "cookies" zewnętrzne/podmiotów trzecich — Sprzedawca może wykorzystywać pliki "cookies" stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

- Google Adwords — pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

- Google Analytics — pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,

- Google Maps — pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,

- YouTube — pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

Jak Google używa danych z witryn i aplikacji:https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Sprzedawca może wykorzystywać pliki "cookies" stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków "Udostępnij" lub "Lubię to". Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

4. Zarządzanie plikami "cookies" i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

Zgoda na przetwarzanie plików "cookies" jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.

5. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików "cookies". Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików "cookies" tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

6. Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze Sklepu. Dzienniki serwerowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, a także mogą zawierać (ale nie muszą) co najmniej jeden plik "cookie", który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

Dane gromadzone w dziennikach serwerowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

7. Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

8. Geolokalizacja

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików "cookies", możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

9. Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików "cookies", możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej.

10. Zmiany Polityki prywatności i plików "cookies"

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki plików "cookies". W takim przypadku, opublikujemy jej zmiany w niniejszej lokalizacji.